Humania spol. s r.o.

Zdravotné služby


Pracoviská a služby poskytované spoločnosťou Humania v priestoroch Medicentra na Strečnianskej ulici 13 v Bratislave: 

Pracovná zdravotná služba 

Odborný garant: MUDr.Ronald Hlavatý 

Pracovníci

Dr. Žofia Klenovčanová, MPH

Mgr. Silvia Hušková 

Mgr. Simona Hornáčková 

Poskytované služby: 

 • dohľad nad pracovným prostredím zamestnancov 
 • kategorizácia zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík vrátane vypracovania návrhu 

na zaradenie do rizikovej kategórie: 

 • vypracovávanie prevádzkových poriadkov 
 • vypracovávanie podkladov pre dotknuté orgány štátnej správy ( RÚVZ ) 
 • posudzovanie priestorov z hľadiska ich vhodnosti na účel využitia 
 • vykonávanie pracovno - lekárskych prehliadok zamestnancov vrátane rizikových kategórií 

Ambulancia pracovného lekárstva / Služby zdravia pri práci 

Pracovníci: 

MUDr.Ronald Hlavatý

Bc. Mária Svetlíková 

Poskytované služby: 

 • pracovno - lekárske prehliadoky zamestnancov vrátane rizikových kategórií 
 • EKG 
 • tlakový 24 hod. 
 • spirometrické vyšetrenie 
 • audiometrické vyšetrenie 
 • vypracovávanie " Lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu " v zmysle platnej legtislatívy 

Špecializované pracoviská Spirometrické pracovisko: 

 • vyšetrenia sú vykonávané aj na základe individuálnej požiadavky nezmluvných partnerov 

Audiometrické pracovisko: 

 • vyšetrenia sú vykonávané aj na základe individuálnej požiadavky nezmluvných partnerov 

Oftalmologická ambulancia: 

Pracovníci: 

MUDr.Katarína Besedová 

Poskytované služby: 

 • bezplatné komplexné vyšetrenie zraku pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera a VšZP 
 • komplexné vyšetrenie zraku za úhradu ( poistenci zdravotnej poisťovne UNION ) 
 • komplexné preventívne oftalmologické vyšetrenia pre klientov pracovnej zdravotnej služby 
 • špeciálne poradenstvo pre dispenzarizovaných pacientov 
 • špecializované oftalmologické vyšetrenia pre potreby jednotlivých profesií 

Poradňa zdravej výživy: 

Pracovníci: Dr. Žofia Klenovčanová, MPH 

Poskytované služby: 

 • spracovanie retrospektívneho jedálneho lístka 
 • porovnanie spotreby s odporúčanými výživovými dávkami
 •  poradenstvo a odborné usmernenie

Ambulancia všeobecneho lekára 

Pracovníci: MUDr.Ronald Hlavatý 

Bc. Mária Svetlíková 

Poskytované služby: 

 • ambulancia prvého kontaktu 
 • EKG vyšetrenia 
 • ambulantná infúzna liečba 
 • tlakový 24 hod. monitoring / Holter /